Privacy Statement

Privacy Statement Pro-Cam Implants B.V. / Pro-Cam Tandtechniek B.V.

 

Wie is Pro-Cam precies?

Dit beleid geldt voor zowel Pro-Cam Implants B.V. (kvk-nummer 24342986) als voor Pro- Cam Tandtechniek B.V. (kvk-nummer 58995331).

 

Hoe en waarom verzamelt Pro-Cam persoonsgegevens?

Pro-Cam verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij een klant of die een klant uit zichzelf verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Pro-Cam zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Pro-Cam vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht kunnen hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruiken en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u met ons contact opnemen. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van onze contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Heeft Pro-Cam  een Functionaris Gegevensbescherming?

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. We hebben wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft hier mevr. Deborah Toornent.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Pro-Cam en waarom doet zij dat?

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen.
De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, e-mailadres(sen), contactperso(o)n(en), telefoonnummer(s), kvk-nummer)
 • Locatiegegevens (post- en/of vestigings- en/of woonadres)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Bij een sollicitatie verwerkt Pro-Cam nog aanvullende gegevens, namelijk

 • Samenstelling gezin, opleiding en vorming.

Als u de website van Pro-Cam bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om

 • uw IP-adres en het type webbrowser.

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten wij en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

 

Mág Pro-Cam die gegevens verwerken?

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een bestelling geplaats wordt. Verder verwerken wij persoonsgegevens als onze eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor ons redelijkerwijze onmogelijk is om onze werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vragen wij in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken.
Onze rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus:

 1. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst
 2. dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Pro-Cam (of een derde)
 3. dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie 2 geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Pro-Cam noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen stukken samenstellen enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Pro-Cam meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat wij uit ervaring weten dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Daarom vinden wij dat we dat tot uitgangspunt mogen nemen. Ten tweede het feit dat Pro-Cam de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maken wij alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken. Ten aanzien van categorie 3 geldt dat gegeven toestemming te allen tijde weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden. De toestemming om via de website gegevens te verwerken wordt gevraagd wanneer de website bezocht wordt.

 

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Pro-Cam zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers sluiten wij overeenkomsten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals wij zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen indien daarom wordt gevraagd. Pro-Cam beoogt niet om gegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Daar ontkomt zij echter niet altijd aan.

 

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Pro-Cam geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Pro-Cam bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Pro-Cam allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Pro-Cam waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Tenslotte heeft Pro-Cam  zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd  langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan e-mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

 

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij  ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

Pro-Cam Implants B.V./Pro-Cam Tandtechniek B.V.
Mevr. Deborah Toornent
Vijzelmolenlaan 1
3447 GX te Woerden
0348 – 820010
deborahtoornent@camlog.nl

Pro-Cam zal binnen een maand reageren op uw bericht.
Als u meent dat Pro-Cam handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

 

Is er bij Pro-Cam sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij ons geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Om een deugdelijk privacy beleid te kunnen voeren, stelt Pro-Cam een register op van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen.
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Pro-Cam passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Pro-Cam beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
 3. Het privacy beleid van Pro-Cam ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
 4. Pro-Cam zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacy beleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
 5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Pro-Cam heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1.0 d.d. 25 mei 2018